Stínové ŘSD rozšiřuje svoji činnost – sleduje a rozpracovává řadu kauz

31.05.2016
V čele Stínového ŘSD stojí Miloslava Pošvářová – soudní znalkyně a expertka na dopravní stavby.

Stínové ŘSD - nadační fond (SŘSD) založený v roce 2012 zejména v souvislosti s rekonstrukcí dálnice D1 aktuálně rozšiřuje svou činnost na celou oblast dopravních staveb. V jeho čele stojí dopravní expertka a soudní znalkyně Miloslava Pošvářová a spolupracuje s řadou další expertů z oblasti dopravního stavitelství.

„Rozšiřujeme naši kontrolní a monitorovací činnost na další kauzy. Domníváme se, že praxe v rámci státní správy je u nich shodná s dálničními kauzami  a výsledky tomu napovídají. Ať se jedná třeba o tunel Blanka nebo Libeňský most v Praze,“ říká Miloslava Pošvářová, manažerka SŘSD a dodává: „Nedošlo k nápravě pochybení z minulé doby, daňoví poplatníci nejsou objektivně informováni o situaci v dopravních stavbách.“

Ředitelství silnic a dálnic bojkotuje poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně v rozporu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu informacím bojkotuje přístup k informacím spojených s největšími kauzami dopravních staveb. Na oficiálně podané žádosti o informace od února letošního roku pod různými záminkami, na které nemá podle tohoto zákona právo, neposkytlo jedinou odpověď – a to například v následujících kauzách: stavba D8, úsek 805 Lovosice-Řehlovice, stavba D1-137 Přerov-Lipník apod. U dalších staveb dokonce ŘSD požadovalo přes 100 tisíc Kč za vyhledávání a kopírování podkladů stavby, které již má v digitalizované podobě a ještě nejsou uloženy v archivu. Jedná se o stavby v  aktivní výstavbě a není tedy vůbec důvod je vyhledávat v archivu. Záměrem je bojkotování podkladů tak, aby nemohl být postup ŘSD zpochybňován. Stínové ŘSD proto bude nároky vymáhat právní cestou.

 

V České republice pokračuje prohlubování úpadku kvality prací při přípravě a výstavbě pozemních komunikací

Na tomto pokračujícím a systémovém pádu kvality směrem dolů nezměnily nic ani personální rošády, které se ve vedení Ředitelství silnic a dálnic za poslední tři roky realizovaly.

Příkladem je chybějící návrh koncepce dopravní politiky a strategie (nevíme, zda budeme upřednostňovat dálnice, nákladní dopravu na silnicích nebo na železnicích, vysokorychlostní tratě, … Chybí obslužnost obcí a napojení na dopravní infrastrukturu, spoléhá se výhradně na automobilovou dopravu. Chybí parkoviště u nádraží zejména velkých měst tak, aby bylo možné na delší cesty využívat ekologičtější železniční dopravu.

Domníváme se, že pokračuje rezignace státu na roli řídící složky rozvoje dopravní infrastruktury. Ministerstvo dopravy se stejně jako ŘSD potýká s nekvalifikovanými úředníky a odlivem mladých odborníků do soukromé sféry,“ dodává Miloslava Pošvářová.

Tento pokračující negativní trend dokumentují následující oblasti:

 • Stát a ŘSD nejsou schopny připravit kvalitní projektovou dokumentaci do výstavby a zajistit výkupy pozemků.
 • Není dořešen případ zvlněných vozovek úseků dálnice D47 a táhnou se neukončené soudní spory. V současnosti probíhající a snad i dokončené výběrové řízení na projektanta opravy dálnice, kdy ale ŘSD plánuje opravu i přes neukončené soudní spory, což povede k likvidaci důkazů k podaným žalobám.

Nepřípustné kvalitativní závady se projevují na mnoha dalších nových stavbách – viz například  sesuv na dálnici D8, stavba 805 Lovosice-Řehlovice, kde odpovědnost za vznik sesuvu a potrestání viníků není řešeno.

 • Stále nedořešený, technicky nesledovaný a nekontrolovaný most Lochkov na dálničním okruhu kolem Prahy - nedostatečná kvalita dokončených staveb dálnic, které byly uvedeny do provozu s vadami.
 • Stavby dopravní infrastruktury stavíme obvykle na životnost sto let a stavební náklady tvoří zlomek celoživotních nákladů. Nekvalita při výstavbě vede ke znásobení finanční zátěže společnosti při udržování dopravní infrastruktury v bezpečném a provozuschopném stavu. ŘSD nemá vůbec zaveden systém sledování, řízení a plánování údržby. Nemá dokonce ani registr majetku.
 • Stavby nejsou řádně připravovány, o čemž svědčí požadavky na nové studie EIA (studie dopadů na životní prostředí) a zastavení přípravy výstavby v letošním roce Evropskou komisí EU. SŘSD varuje, že současný postup ministerstva dopravy a životního prostředí povede k široké občanské nespokojenosti a vzniku dalších soudních sporů se státem, protože občané měst, obcí a městských částí nesouhlasí s výsledky dávno neplatných studií a jejich využitím v současnosti, které se nyní snaží vláda úpravou zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí Občanská sdružení, městské části i města a obce vyžadují posouzení jiných, ekologicky vhodnějších tras, což je vládou zcela ignorováno.

Poslání SŘSD: Aktivně navrhovat řešení problémů a zlepšovat kvalitu staveb

V rámci činnosti SŘSD začalo nově usilovat o vytvoření platformy, která by měla pomoci k nápravě poměrů v dopravním stavitelství. K tomu slouží spolupráce se subjekty, které se situací v dopravních stavbách zabývají.

Konzultace pro občany, starosty a radní

Nově, od letošního roku 2016, zavádí SŘSD bezplatnou službu konzultací pro občany, starosty a radní v případech, kdy postupem úředníků vzniká k technickému řešení, kvalitě dopravních staveb situace, kterou považují za obtížně řešitelnou.

Kauza „Libeňský most“ - znalecký posudek od SŘSD

SŘSD zajistilo vypracování znaleckého posudku na Libeňský most v Praze, jehož cílem je zjištění, v čem spočívá důvod zanedbané údržby mostu a vznik škody v řádu stovek milionů Kč. I úředníci a politici musí být zodpovědní za své činy.

Monitoring kvality staveb v terénu

SŘDSC bude v rámci své činnosti vyjíždět na stavby a pořizovat záznamy o kvalitě staveb ve výstavbě, kvalitě staveb v záruční době, zda úředníci řádně uplatňují jejich reklamace.

Vydávání odborných publikací

Předmětem činnosti je také vydávání odborných publikací, v současné době připravujeme dvě publikace v českém a anglickém jazyku, které budou vydány v Londýně.

Základní body činnosti Stínového ŘSD – oblasti na které se zaměřujeme v naší činnosti a co budeme pečlivě hlídat a dozorovat:

 1. Posílit a zavést činnost kvalifikovaného státního investora a správce
 2. Zajišťovat kvalifikovanou kontrolu činnosti ŘSD na konkrétních případech
 3. Prosadit efektivní metody řízení a kontroly stavebních zakázek
 4. Zavést vyrovnané smluvní podmínky stát-zhotovitel
 5. Poskytovat pomoc a konzultace starostům, zastupitelům, občanům
 6. Zajišťovat veřejnou kontrolu správy státního majetku
 7. Přednášet a propagovat moderní metody projektování, kontroly, diagnostiky

Sledujte aktuálně řešené kauzy na našem webu: www.stinoversd.cz